Obch.podmínky

obchodni-podminky 1 

Obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím on-line internetového obchodu
umístěného na internetové adrese
www.garfoo.cz

jehož provozovatelem je
Michaela Pecnová
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v živnostenském rejstříku (Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Havlíčkův Brod)
se sídlem Vilémovská 433, 582 81 Habry
IČ: 03395031
DIČ: CZ9057163192

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) provozovatele Michaela Pecnová, se sídlem Vilémovská 433, 582 81 Habry, IČ: 03395031, DIČ: CZ9057163192 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, starší 16 let, (dále jen „kupující“ nebo „kupující-spotřebitel“) nebo podnikatelem či právnickou osobou jako kupujícím (dále jen „kupující“ nebo „kupující-podnikatel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.garfoo.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení na ochranu spotřebitele v těchto obchodních podmínkách se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. V případě, že prodávající změní, doplní nebo zruší znění těchto obchodních podmínek, vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se budou řídit obchodními podmínkami ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího prostřednictvím internetového obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje provádět objednávání zboží též bez registrace.

2.2. Při registraci a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správné a pravdivé všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení webového rozhraní obchodu.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.

Odeslání objednávky předchází seznámení a potvrzení souhlasu s obchodními podmínkami a zpracováním osobních údajů.

Následně objednávku odešle kupující prodávajícímu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. V případě nesprávně uvedených údajů (např. chybně uvedená adresa, země doručení,...) hradí veškeré náklady, s tímto spojené, kupující. V případě nesprávně zvolené měny u kupujícího ze Slovenské republiky a nesprávně zvoleného způsobu platby jdou veškeré náklady s tímto spojené k tíži kupujícího včetně poplatků bankovním institucím za vrácení platby na účet kupujícího (pro nákupy ze Slovenské republiky je nutno nakupovat v měně EURO a platbu provést bankovním převodem na účet prodávajícího vedený u FIO banky.

3.5. Po odeslání objednávky zboží obdrží kupující na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, informaci o objednávce (potvrzení objednávky), v němž bude obsaženo mimo jiné číslo objednávky a shrnutí údajů uzavřené kupní smlouvy. Informace o objednávce (potvrzení objednávky) je zasíláno automaticky. Dodací list se nevystavuje (šetříme naše lesy) - je nahrazen potvrzenou objednávkou, či fakturou.

3.6.Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím - její storno ze strany kupujícího, pokud nebyla objednávka ještě uhrazena, lze učinit do 15 minut od jejího odeslání prostřednictvím e-mailu info@garfoo.cz - na pozdější storna objednávek nebude brán zřetel z důvodu odeslání či již vzniklých nákladů na zpracování objednávky. U již uhrazených objednávek nelze provést storno, ale zákazník může využít odstoupení od kupní smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. 

3.7. V souvislosti s objednávkou zboží může prodávající kontaktovat kupujícího telefonicky na telefonní číslo uvedené kupujícím při provádění objednávky, a to v záležitostech souvisejících s plněním kupní smlouvy.

3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.9. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a je přístupná kupujícímu po přihlášení do jeho uživatelského účtu.

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby, např. podezřele nízká cena. Ceny jsou prezentovány včetně DPH.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu těmito způsoby

On-line platba kartou

Platba převodem na účet

Platba na dobírku - u objednávek, jejichž výše přesáhne 2000 Kč, může být vyžadována platba předem.

 

Čísla účtů

Pro platbu v CZK: Česká spořitelna 4290971339/0800

                                 Fio banka 2601428183/2010

Pro platbu v EUR : IBAN CZ96 2010 0000 0027 0208 8464

                                     BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX

Bližší podrobnosti ke všem způsobům platby jsou uvedeny na stránce Doprava.

4.3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě on-line platby a platby převodem na účet je kupní cena splatná nejpozději do 3 pracovních dnů od objednání zboží, poté bude objednávka bez dalšího upozornění automaticky stornována. Zboží je expedováno až po připsání platby na účet prodávajícího.

4.4. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít zboží (s výjimkou případů, kdy je dodáno zboží poškozené nebo ve viditelně poškozeném obalu),  nejedná se z vaší strany o odstoupení od smlouvy, ale v takovém případě vzniká právo nám - prodávajícímu od smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Prodávající může případně zboží uskladnit, za což nám od Vás náleží úplata ve výši 100 Kč/ měsíc. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla - viz smluvní pokuta zde: Pokud nebude zásilka kupujícím převzata-vzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání kupujícímu i na zpětné dodání zboží prodávajícímu a dalších nákladů s tím spojených dle § 2118 zákona č. 89/2012 Sb. Smluvní pokuta za zpětné odeslání zásilky prodávajícímu činí 100,-Kč, splatných do 5ti dnů od výzvy k úhradě.

4.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4.6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

5.2. Kupující – spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.

5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy  kupující využije vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů

 FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY/VRÁCENÍ ZBOŽÍ V ZÁKONNÉ LHŮTĚ

Odstoupení od kupní smlouvy odešle kupující prostřednictvím České pošty nebo na e-mail info@garfoo.cz .Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí odstoupení. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to za následujících podmínek:

musí být řádně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození na cestě zpět k prodávajícímu

musí být nepoškozené

musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)

s kopií dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo s jiným dokladem prokazujícím koupi zboží

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Zboží společně s vyplněným formulářem pro odstoupení nám zašlete nebo předejte osobně (po předchozí domluvě - telefon, email) v pracovní dny po 16. hodině na adresu: GARFOO - Michaela Pecnová, Vilémovská 433, 582 81 Habry. Nutno zaslat na uvedenou adresu prostřednictvím České pošty nebo přepravcem PPL. Před odesláním je nutno nás informovat emailem, v opačném případě balíček námi nemusí být převzat a vrátí se zpět na adresu odesílatele. Prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží na cestě k prodávajícímu. Zboží není možno zasílat na dobírku, prodávající není povinen takto zboží převzít.

5.5. V případě úplného odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nebo způsobem který bude pro obě strany přijatelný. Vedle kupní ceny má kupující při úplném odstoupení od smlouvy nárok i na vrácení nákladů na dodání zboží ke kupujícímu. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží dle § 1832 Občanského zákoníku. V případě částečného odstoupení od kupní smlouvy nevzniká kupujícímu nárok na vrácení nákladů na dodání zboži, naopak v případě, že kupující čerpal dopravu zdarma za nákup nad 1200 Kč a vrácením části zboží původní hodnota nákupu klesla pod stanovenou částku 1200 Kč, bude kupujícímu doúčtováno dopravné dle ceníku.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí a prodávající provede kontrolu zboží.

5.6. Pokud prodávající zjistí, že vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, není kompletní, chybí původní obal či visačky, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tuto škodu započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek či jiné bezúplatné plnění (dále jen „dárek“), je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Dárky k nákupu nejsou kupujícím právně vymahatelné.

5.8. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:

prodávající neobdržel kupní cenu v době splatnosti nebo si kupující zboží nepřevzal

zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat

plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním

v případě, že kupující neúměrně často reklamuje zboží si prodávající vyhrazuje právo na storno objednávek či zablokování účtu kupujícího

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, bude prodávající kupujícího o odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.
Pokud kupující zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, vrátí prodávající přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který kupující pro tento účel sdělí, nebo ze kterého provedl úhradu.

6. Doprava a dodání zboží

6.1. Zboží zasíláme pouze na adresy v České republice a na Slovensko. Dodání zboží je zajišťováno těmito způsoby:

Do ČR prostřednictvím České pošty a přepravcem PPL. Do SK prostřednictvím přepravce PPL. Cena za dopravu je uvedena na webovém rozhraní během vyplňování objednávkového formuláře.

Zboží lze odebrat osobně na adrese GARFOO - Michaela Pecnová, Vilémovská 433, 582 81 Habry po předchozí domluvě na dni a hodině. Poplatek za platbu a dopravu se při osobním odběru neúčtuje.

Bližší podrobnosti ke všem způsobům dopravy jsou uvedeny na stránce Doprava.

6.2. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu a druhu objednaného zboží. U zboží běžně dostupného a zboží, které má prodávající skladem, probíhá odeslání zásilky zpravidla obratem, nejpozději do 2 pracovních dnů od objednání (v případě platby dobírkou) nebo od připsání kupní ceny na účet prodávajícího (v případě platby předem). 

Po vyexpedování objednávky Vám bude zasláno sledovací číslo zásilky.

Faktura za zakoupené zboží Vám přijde do 3 dní od vyexpedování objednávky/převzetí dobírky na Vámi uvedený e-mail, pokud nebude přiložena v balíčku.

6.3. Jestliže je prodávající podle kupní smlouvy vázán dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen na určeném místě zboží převzít.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží. V případě shledání porušení obalu svědčícího o poškození či neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít a o tomto sepsat zápis s přepravcem.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.6. V případě, že kupující nevyzvedne v dané lhůtě zásilku, kterou má řádně uhrazenu platbou on-line nebo převodem na účet a tato se vrátí na adresu e-shopu, bude mu při opětovném zaslání účtováno dopravné v plné výši dle aktuálních ceníků dopravců PPL nebo Česká pošta. 

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v článku 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, v jejímž důsledku byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží do 24 měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prvním krokem při uplatnění reklamace ze strany kupujícího je odeslání fota poškozeného produktu a detailu poškození na email: info@garfoo.cz . Na základě zaslaných fotografií dojde k posouzení a v případě kladného vyřízení nebude nutno zboží zaslat zpět na adresu prodávajícího. V opačném případě budete vyzvání k zaslání zboží k reklamaci.  Reklamované zboží společně s vyplněným reklamačním formulářem nám po vyzvání zašlete nebo předejte osobně (po předchozí domluvě - telefon, email) v pracovní dny po 16. hodině na adresu: GARFOO - Michaela Pecnová, Vilémovská 433, 582 81 Habry. Nutno zaslat na uvedenou adresu prostřednictvím České pošty nebo přepravcem PPL.  Před odesláním nás, prosím, informujte. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího fota na jejich základě došlo k posouzení vady a uznání reklamace nebo kdy prodávájící obdržel reklamované zboží po vyzvání kupujícího k odeslání. 

7.6. Reklamace zjevných vad či neúplné zásilky je třeba uplatnit bez otálení po obdržení zboží. Reklamaci zjevné vady lze sdělit prodejci telefonicky na čísle: 724588272 nebo na e-mail info@garfoo.cz

Reklamační formulář

7.6. V případě oprávněné reklamace si prodávající vyhrazuje právo vyřešit reklamaci vrácením příslušné částky na účet kupujícího. Poštovné spojené s vrácením zboží při oprávněné reklamaci se vrací ve výši nejnižšího možného dle ceníku České pošty. Nutno zaslat doporučeně a přiložit účtenku za poštovné - scan účtenky lze zaslat i e-mailem. V opačném případě nelze náklady za poštovné proplatit.

V případě neoprávněné reklamace nese veškeré náklady s tímto spojené kupující.

Důvodem k reklamaci nejsou drobné barevné odchylky a vady vzniklé nesprávnou údržbou či běžným opotřebením.

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@garfoo.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Veškeré informace o zboží umístěné na stránkách internetového obchodu je informativního charakteru a nelze z něj vyvozovat právní následky. Dárky k nákupu nejsou právně vymahatelné.

8.6. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů dle GDPR

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů.

9.2. Kupující bere na vědomí, že poskytuje prodávajícímu ke zpracování osobní údaje za účelem plnění závazků z uzavřené smlouvy. Za tímto účelem jsou zpracovávány: jméno a příjmení či obchodní firma, IČ, bydliště či sídlo, dodací adresa, telefonní kontakt a e-mail a dále veškeré kupujícím poskytnuté osobní údaje.

9.3. Osobní údaje jsou zpracovávány formou archivace v elektronické a listinné podobě v šifrovaných programech a uzamykatelných prostorách. Přístup k těmto má pouze proškolený personál.

9.4. Prodávající je oprávněn předat třetí osobě osobní údaje kupujícího pouze za účelem plnění zakázky (např. subdodavateli či dopravci). S takovým předáním osobních údajů kupující souhlasí.

9.5. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu trvání obchodního vztahu + záruční doby. Po uplynutí těchto lhůt budou zpracovány pouze z důvodu archivace dle zvláštních právních předpisů.

9.6. Dohled nad zpracováním osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

 

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

 

 

10. Informace pro spotřebitele

10.1. Recenze - hodnocení obchodu mohou udělovat pouze spotřebitelé na základě platné objednávky. Recenze lze udělit pouze z emailové adresy, ze které byla objednávka vytvořena. Zákazník obdrží výzvu k hodnocení cca 10 dnů od data vytvoření objednávky.

10.2. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz
Web: www.adr.coi.cz

Kupující - spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: www.ec.europa.eu/consumers/odr.

 

11.Recyklační příspěvky

Naše firma je registrována u kolektivních systémů REMA Systém a.s., REMA Battery s.r.o., Rema PV Systém a.s. (www.rema.cloud)

Zákon ukládá výrobcům, distributorům a posledním prodejcům novou povinnost uvádět při prodeji nového elektrozařízení či pneumatik náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení či pneumatik. Náklady za sběr a recyklaci je povinné uvádět jako samostatný údaj jasným a viditelným způsobem odděleně od konečné ceny výrobku, a to zejména na daňovém dokladu (příp. účtence, faktuře). Výše příspěvku se uvádí ve vztahu k 1 kusu výrobku nebo 1 kilogramu prodávaných výrobků.

Recyklační příspěvky jsme povinni od 1.1.2021 uvádět na fakturách samostatným údajem, na e-shopu je však vidíte již zahrnuty v ceně :

například

 • Recyklační příspěvek za LED lampy a zdroje ve výši 2,5 Kč bez DPH – tedy 3,025 Kč s DPH
 • Recyklační příspěvek za hodinky s baterií ve výši 1,20 Kč bez DPH – tedy 1,452 s DPH
 • Recyklační příspěvek za nástěnné hodiny bez baterie ve výší 1,- Kč bez DPH – tedy 1,21 s DPH
 •  a další....

Údaj o příspěvku za 1 kus je uveden pod názvem produktu, částkou bez DPH

ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ / BATERIÍ

Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?

 • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA, která je určena pro zpětný odběr, viz https://www.rema.cloud/sberna-mista/

 • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro

 • v případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox, plnou nádobu poté expedovat skrze službu re:BalíK

 • v případě potřeby je možnost se poradit na bezplatné lince Chytré recyklace (800 976 679)

 Náklady na zpětný odběr (doprava, poštovné) si hradí kupující.

Toto nařízení vychází ze Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Fotografie zobrazující zboží na internetovém obchodu jsou pouze informativní. Některé fotografie produktů mohou obsahovat dekorativní předměty, které nemusí být součástí dodávky. Chyby a omyly v textech u produktů jsou vyhrazeny.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační protokol.

12.5. Copyright

Tyto stránky www.garfoo.cz jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoliv kopírování a používání textů, fotografií, bez souhlasu provozovatele – majitele, je nezákonné. V případě porušení bude postupováno dle zákonů České republiky.

Vyhrazujeme si právo na opravu v případně nesprávně uvedené jakékoliv informace, včetně ceny produktu.

12.6. Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa sídla:

GARFOO
Michaela Pecnová
Vilémovská 433
582 81 Habry

Adresa elektronické pošty: info@garfoo.cz

Telefon: +420 722 344 462, +420 724 588 272

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 17. 6. 2022